Wybierz kompetencje i doświadczenie

Specjaliści

mgr Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska
oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta

Inicjatorka i założycielka Centrum Diagnozy i Terapii INTEGRARE

Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia z informatyki w szkole na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, a także Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym.

Pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie w klasie integracyjnej pełni rolę pedagoga specjalnego, który bezpośrednio pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doświadczenie jako logopeda i terapeuta zdobywała pracując z dziećmi zarówno w szkole, jak i w przedszkolach. Nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne  dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopedia z Komunuikacją Alternatywną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie pedagogiki specjalnej.

Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek:

 • „ABC pedagoga specjalnego” – poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym – A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń - Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2007
 • „Zgrana klasa” – JA – TY – MY - Gry i zabawy integrujące zespół klasowy dla klas I– VI szkół ogólnodostępnych i integracyjnych A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak  Oficyna  Wydawnicza Impuls  Kraków 2011
 • „Razem łatwiej – Nowe Doświadczenia”  – A. Tomkiewicz-Bętkowska Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2015

dr n. med Magdalena Dudzińska
specjalista neurologii dziecięcej

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii gdzie prowadzi pełną diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego. Szczególnie interesuje się padaczką lekooporną. Od 2006r. w leczeniu tej postaci padaczki z dobrym efektem stosuje także dietę ketogenną. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie dzieli się z innymi lekarzami, dietetykami a także rodzicami chorych dzieci w trakcie licznych wykładów związanych z tym tematem wygłaszanych na konferencjach naukowych a także w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy. Jest autorką pierwszej w Polsce książki na temat diety ketogennej „ Dieta ketogenna- kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe” wydanej w 2015r. przez PZWL.

lekarz medycyny Marzena Tomkiewicz- Porwoł
specjalista rehabilitacji medycznej / specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci w zakresie schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych.

dr n. hum. Justyna Trepka-Starosta
psycholog, logopeda

Doktor psychologii z 26-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy.  Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji  między innymi Standardów opiniowania psychologiczno - sądowego w sprawach o adopcję. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca na kierunku Psychologia w SWPS.

Absolwentka wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych.

Pracuje jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresyjnych, diagnozie neuropsychologicznej oraz zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Od lat zaangażowana w pomoc rodzinom adopcyjnym.

Doświadczenia w pracy  z dziećmi i młodzieżą:

 • Praca z dziećmi z MPD – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach, ul. Ułańska 5 (psycholog, terapeuta, logopeda)
 • Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (różnego stopnia), dziećmi autystycznymi oraz z innymi uszkodzeniami organicznymi – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci  Upośledzonych Chorzów, ul Czysta 7 (psycholog, terapeuta, logopeda)
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świętochłowicach (psycholog, logopeda)
 • Przedszkole integracyjne w Świętochłowicach (psycholog, logopeda)
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami jedzenia – Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach (psycholog)

mgr Marta Bugaj
psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W trakcie studiów odbyła praktyki, które pozwoliły jej zdobyć doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Aktualnie pracuje jako terapeuta zajęciowy z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gliwicach oraz prowadzi ćwiczenia z różnych dziedzin psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach. Praca z ludźmi, a szczególnie z dziećmi zawsze była jej pasją i marzeniem, dlatego wkłada w nią wiele energii i zaangażowania. Celem pracy z dzieckiem jest podniesienie jego jakości życia poprzez wzmocnienie tych sfer, które są najsłabiej rozwinięte/zaburzone, co w efekcie doprowadzi do maksymalnego zniwelowania deficytów. Pracę tę opiera na indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego zainteresowaniach i mocnych stronach.

Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje ukończyła różnego rodzaju kursy i szkolenia między innymi:

 • Animator czasu wolnego,
 • Kontakt w ujęciu psychodynamicznym,
 • Efektywna Komunikacja,
 • Depresja - jak uwolnić się z więzienia umysłu,
 • Strategie radzenia sobie ze stresem,
 • Depresja poporodowa.

mgr Natalia Pogoda
logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Absolwentka szkół wyższych - Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w zakresie Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,  Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności Oligofrenopedagogika oraz studiów podyplomowych Logopedia na WSB w Chorzowie.                          Jej zainteresowania krążą wokół osób z niepełnosprawnością toteż cały czas podnosi swoje kwalifikacje i doskonali umiejętności w pracy z nimi poprzez kursy oraz warsztaty.  Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne oraz jako logopeda i rewalidator.

Absolwentka wielu różnorodnych szkoleń i kursów dokształcających, między innymi:

 • Rewolucje (nie tylko kuchenne) z afazją- praca z dzieckiem z perspektywy terapeuty i rodzica,
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Pedagogika C. Freineta inspiracją do twórczej pracy nauczyciela,
 • Uczestnictwo w konferencji „Jestem inny – zrozum – zaakceptuj – pomóż”,
 • Trening Rozwoju osobistego,
 • Cztery Pory Roku - pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie,
 • Kreatywne formy pracy z dzieckiem,
 • Maluchy rosną nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu - KLANZA,
 • Animator gier i zabaw.

mgr Urszula Sawicka
surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta w zakresie systemowych funkcji poznawczych (Metoda Krakowska)

Absolwentka szkół wyższych – Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Oligofrenopedagogika z terapią zajęciową oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie  - kierunek Pedagogika Rewalidacyjne, specjalizacja – Surdopedagogika. Dyplomowany terapeuta zajęciowy. Ukończyła szkolenie  - Manualne Torowanie Głosek – pod kierunkiem twórczyni metody E. Wianeckiej oraz cykl szkoleń Metody Krakowskiej:

 • Terapia Neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.

 

Jej praca  od lat skupiona jest wokół osób z niepełnosprawnością, prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (WWR), treningi ogólnorozwojowe mające na celu uspołecznienie, usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością. Wykorzystuje w swojej pracy elementy arteterapii, teatroterapii oraz choreoterapii. Jej niezwykła łagodność, cierpliwość, uśmiech oraz spokój  w połączeniu z konsekwencją i uporem pozwalają osiągać zamierzone efekty w ciepłej i pełnej pozytywnej energii atmosferze sprzyjającej każdemu dziecku.  

mgr Marta Kaczmarek
fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – kierunek Fizjoterapia. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie oligofrenopedagogiki  oraz studia podyplomowe  -  przygotowanie pedagogiczne. Aktywnie rozwija swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej. W roku 2017 została certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (SI) i uzyskała uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z obszaru integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii metodą SI.    Podczas terapii na sali pracuje z dziećmi łącząc elementy fizjoterapii i terapii integracji sensomotorycznej, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz terapii ręki. W terapii dzieci zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju. W swojej pracy łączy swój profesjonalizm, zaangażowanie, spokój i łagodność z uśmiechem małych pacjentów.

Ukończyła wiele różnorodnych kursów i szkoleń, między innymi:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka,
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawiacyjnego).

mgr Łukasz Machaczka
diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek Wychowanie Fizyczne. Ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej (SI)  – integracja sensoryczna w teorii i praktyce, studia podyplomowe – Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Energia i konsekwencja w działaniu pozwalają mu osiągać zamierzone efekty wzbudzając radość i pełne zaufanie swoich podopiecznych.

Absolwent wielu warsztów, kursów i szkoleń, między innymi:

 • Kurs KPP,
 • Warsztaty pływackie organizowane przez AWF w Katowicach,
 • Kurs sędziego pływackiego klasy I,
 • Kurs instruktora pływania,
 • Kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia (Basic Life Support+ AED),
 • Kurs sędziego pływackiego klasy II,
 • Kursy ratownika młodszego i ratownika WOPR,
 • Praca z dzieckiem z autyzmem.

mgr Szymon Porwoł
fizjoterapeuta, specjalista w zakresie korygowania wad postawy, masażysta, dietetyk, trener personalny

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Dietetyki oraz studia podyplomowe - Trener Personalny. Rehabilitacja to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Pomoc innym sprawia mu ogromną radość, a postępy pacjentów dają ogromną satysfakcję. To czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz do ciągłego pogłębiania wiedzy.

W dziedzinie fizjoterapii ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi:

 • Terapia manualna,
 • PNF,
 • Terapia tkanek miękkich.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności