biuro@logopeda-gliwice.pl

Tel: +48 668-103-446

Wybierz kompetencje i doświadczenie

Nasza Oferta

 1. Wspomaganie rozwoju - wielokierunkowa stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnością,  wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia - dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, dzieci przewlekle chore, z afazją, z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, z opóźnieniem rozwoju, opóźnieniem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną.
  Terapia dostosowana do potrzeb rodziców i dzieci, stworzenie  i realizacja indywidualnych programów wspomagających  funkcjonowanie dziecka.
 2. Konsultacje lekarskie - konsultacje z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie szeroko pojętej neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej.
 3. Konsultacje psychologiczne - omówienie aktualnie doświadczanego problemu, identyfikacja trudności pacjenta, którego problem dotyczy oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. 
 4. Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna - specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i  zachowania.
 5. Diagnoza i kompleksowa terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z typu i stopnia wady wymowy oraz wieku i umiejętności psychofizycznych pacjenta.
 6. Stymulacja, profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz  osób dorosłych.
 7. Metoda Krakowska - całościowe wspieranie rozwoju funkcji intelektualnych dziecka, terapia wszystkich funkcji poznawczych, w tym komunikacji  oraz  budowanie systemu  językowego. 
 8. Psychoedukacja – wyrównywanie deficytów szkolnych - ćwiczenia korygujące mające na celu doskonalenie rozwoju dzieci przejawiających trudności w nauce.
 9. Grupy terapeutyczne/terapia zaburzeń zachowania - trening interpersonalny, terapia zaburzeń zachowania i  zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych
 10. Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i motorycznych.
 11. Fizjoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.
 12. Masaże lecznicze - różnego rodzaju techniki manualne, które w sposób mechaniczny działają m.in. na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, stawy.
 13. Porady dietetyka – określenie zasad żywienia człowieka zdrowego, zasad żywienia człowieka chorego, ocena stanu odżywiania, wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobieganie chorobom zależnym od żywienia.
 14. Badanie dojrzałości szkolnej - ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 15. Badanie stopnia zagrożenia dysleksją - diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka  w wieku szkolnym.
 16. Kształcenie integracyjne i specjalne - Konsultacje, porady, aspekty prawne.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.  możliwe  jest  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci,  czyli  pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia bądź od  momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu pobudzanie i stymulowanie poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka i realizowane w trzech określonych obszarach tematycznych:

 • Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i budowanie systemu wartości.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości,  pytania  dotyczące  rozwoju  Twojego  dziecka - nie zwlekaj, przyjdź do nas z Twoim dzieckiem.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej Twoje dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc i tym bardziej zwiększysz jego szanse rozwojowe.

W  Centrum INTEGRARE uzyskasz poradę oraz możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka. Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nie utrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju, istnieje ogromny potencjał na wyrównanie deficytu rozwojowego. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka. 

Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości.

Proponujemy zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą SI, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły opiniujące publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Aby zespół opiniujący mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania w/w opinii, Twoje dziecko musi mieć kompleksową diagnozę  psychologiczno –pedagogiczno–logopedyczną i medyczną. Taka pełna diagnoza może być przeprowadzana również w naszej Poradni.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 1. Niezakończony i opóźniony rozwój mowy, alalia
 2. Dyslalia - opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek zwolnionego tempa wykształcania się pewnych funkcji mózgowych
 3. Afazja - utrata częściowa lub całkowita znajomości języka wskutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych
 4. Oligofazja - niedokształcenie mowy, spowodowane upośledzeniem umysłowym
 5. Trening prawidłowego oddechu, ćwiczenia emisji głosu i dykcji
 6. Stymulacja rozwoju artykulacji
 7. Stymulacja rozwoju mowy w zakresie podsystemów: fonetyczno - fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego
 8. Stymulacja funkcji słuchowych
 9. Doskonalenie mowy już ukształtowanej ze zwróceniem uwagi na poprawność budowania i wypowiadania wyrazów i zdań, wyrobienie poprawności gramatycznej, zwalczanie agramatyzmów, wzbogacanie słownictwa, kształcenie mowności tj. chęci, odwagi, umiejętności wypowiadania się.

Program terapii logopedycznej opracowany na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy logopedycznej oraz swobodnej obserwacji pacjenta. Wykorzystanie różnych metod pracy logopedycznej wspomagających przebieg terapii.

METODA KRAKOWSKA

Całościowe wspieranie rozwoju funkcji intelektualnych dziecka, terapia wszystkich funkcji poznawczych, w tym komunikacji oraz budowanie systemu językowego.

Neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność do trwałej zmiany odpowiedzi neuronalnej pod wpływem uczenia się zachodzi w przebiegu dostosowywania się ośrodkowego układu nerwowego do nowych doświadczeń. Konieczne jest zatem uczenie się przez naśladownictwo - POWTARZANIE, uczenie się przez współdziałanie - ROZUMIENIE zasad i reguł, uczenie się przez instrukcję - ROZUMIENIE INSTRUKCJI, NAZYWANIE - samodzielne formułowanie instrukcji.

Podstawowe elementy METODY KRAKOWSKIEJ:

 • Stymulacja słuchowa
 • Komunikacja ułatwiona
 • Techniki komunikacyjne
 • Programowanie języka
 • Dziennik wydarzeń
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  Czytanie symultaniczne (prawopółkulowe):
  - czytanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, czytanie globalne wyrazów.
  Czytanie sekwencyjne (lewopółkulowe):
  - czytanie sylab otwartych, czytanie dwóch sylab, czytanie sylab zamkniętych, czytanie nowych wyrazów i zdań.
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Wybór dominującej ręki
 • Kształtowanie zabawy tematycznej
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu
 • Kształtowanie zachowań społecznych
 • Stymulacja poznania wielozmysłowego
 • Stymulacja pamięci
 • Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przez analogię
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Logoterapia

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ

Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Najlepszy wiek na rozpoczęcie nauki czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną przypada na okres między drugim, a czwartym rokiem życia.

Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno–sekwencyjnego, lewopółkulowego.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRACY METODĄ SYMULTANICZNO SEKWENCYJNĄ:

 • Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności;
 • Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;
 • Ważne jest, by pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje – sylaby). 
 • Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. 
 • Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystać można aktywność i działanie dziecka. Przygotowany materiał sylabowy i wyrazowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach;

Kolejność faz i wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab są dokładnie określone:

 • ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
 • ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
 • ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
 • ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
 • ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.

Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły: Powtarzanie – Rozumienie – Nazywanie.

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Terapia psychologiczno - pedagogiczna  to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym i profilaktycznym , których celem jest niesienie pomocy dzieciom i stopniowe eliminowanie istniejących nieprawidłowości i zaburzeń.

Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne oraz dobór stosownych ćwiczeń. 

PSYCHOEDUKACJA - WYRÓWNANIE DEFICYTÓW SZKOLNYCH

Psychoedukacja w pedagogice jest środkiem przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach zachowania w kontaktach społecznych. Stosowana z powodzeniem w celach edukacyjnych wspomagających rozwój. Psychoedukacja to także ćwiczenia korygujące mające na celu doskonalenie rozwoju dzieci przejawiających trudności w nauce. Celem proponowanych ćwiczeń jest podniesienie - w miarę możliwości - umiejętności szkolnych, zapobieganie deficytom, a tym samym osiąganie sukcesów szkolnych, wzmocnienie motywacji i wiary we własne siły, a także uczenie rozpoznawania i wyrażania uczuć.

 1. Zaburzenia spostrzeżeń wzrokowo
 2. Zaburzenia spostrzeżeń słuchowych
 3. Ćwiczenia motoryki i sprawności manualnej
 4. Rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia

TERAPIA RĘKI

Usprawnianie umiejętności samoobsługowych i motorycznych…

 • Diagnozowanie zaburzeń motoryki małej
 • Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
 • Ćwiczenia ruchowe usprawniające sferę motoryczną
 • Wspomaganie czynności samoobsługowych
 • Ćwiczenia usprawniające kończynę górną ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania
 • Kształtowanie chwytu, manipulacji oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • Ocena poziomu graficznego pisma, objawy dysgrafii
 • Ćwiczenia umiejętności graficznych
 • Ćwiczenia motoryki małej i sprawności manualnej.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (TERAPIA SI)

Integracja sensoryczna (ang. Sensory Integration) jest to skomplikowany proces o podłożu neurofizjologicznym, w którym następuje organizacja dostarczanych do centralnego układu nerwowego (mózgu) wrażeń sensorycznych (zmysłowych). 

Terapia SI może być prowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach dziecka. wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. 

 • Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). 
 • Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. 
 • Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. 
 • Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się1-2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii i intensywność sesji zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa postępów dziecka. 

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją), z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy, ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie, z niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z ADHD, ADD, z autyzmem, z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera, z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym).

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WIELOKIERUNKOWA STYMULACJA ROZWOJU 

Kompleksowa, wielokierunkowa stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia - dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, dzieci przewlekle chore, z afazją, z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, z opóźnieniem rozwoju, opóźnieniem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia dostosowana do potrzeb rodziców i dzieci, stworzenie i realizacja indywidualnych programów wspomagających funkcjonowanie dziecka.

 • Wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 7 r.ż. - wczesne wspomaganie rozwoju) oraz w czasie trwania nauki w szkole.
 • Podmiotem  wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia  genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
 • Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka i realizowane w trzech określonych obszarach tematycznych:
  • poznawanie i rozumienie siebie i świata,
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i budowanie systemu wartości,

Odpowiedni dobór ćwiczeń wydobywa potencjał intelektualny dziecka i wszechstronnie go rozwija.

GRUPY TERAPEUTYCZNE / TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Trening interpersonalny, terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych.

Terapeutyczny charakter zajęć socjoterapeutycznych polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas grupowych spotkań, które:

 • dostarczą młodym uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych oraz doświadczeń kompensujących doświadczenia deprywacyjne, również hamujące rozwój emocjonalny i społeczny;
 • sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych;
 • posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.

Zajęcia terapeutyczne koncentrują się na takich sytuacjach, których podstawowym celem jest zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci. Wykorzystując naturalną potrzebę działania, powtarzanie prawidłowych rozwiązań, możliwość nagradzania zachowań pozytywnych społecznie, stosowanie wzmocnień realizowanych w atmosferze akceptacji i życzliwości można osiągnąć cel główny, czyli zmienić niepożądane wzorce zachowań.

BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

Diagnoza i ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Celem badań dojrzałości szkolnej dzieci jest:

 • określenie stopnia przygotowania dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia,
 • ustalenie na podstawie uzyskanych w badaniach wyników sposobów indywidualizowania metod i środków uczenia się, stosownie do zróżnicowanych możliwości dziecka.

Podstawę uznania dziecka za zdolne do podjęcia nauki stanowi osiągnięcie przez nie takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, jaki umożliwia mu udział  w życiu szkolnym oraz opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Aby dziecko mogło brać udział w życiu szkolnym, musi posiadać umiejętność rozumienia i wykonywania poleceń i zadań oraz współżycia i współdziałania z grupą.

Proponuję Państwu pełną, profesjonalną diagnozę, która pomoże zweryfikować ewentualne rozbieżności między obserwacjami domowymi, a informacjami o dziecku, które dostajecie Państwo np. z przedszkola.

Dojrzałość szkolna, to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, to gotowość do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Tym pojęciem określa się zarówno dojrzałość fizyczną jak i umysłową, społeczną i emocjonalną.

BADANIE STOPNIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ

Diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka w wieku szkolnym.

Celem badania oceny ryzyka dysleksji dziecka w wieku szkolnym jest:

 • Badanie dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
 • Badanie funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
 • Badanie funkcji wzrokowych
 • Badanie użycia języka - artykulacja i komunikacja
 • Badanie pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
 • Badanie grafopercepcji

Badanie według odpowiednio przygotowanych  zadań oraz norm dla 3, 4, 5 i 6 latków.

Dzieci, kiedy rozpoczynają naukę w szkole z dużą nadzieją i radością wchodzą w ten nowy dla siebie etap życia. Podobnie rodzice oczekują szybkich i dobrych efektów w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Niestety nie wszystkim uczniom dane jest cieszyć się sukcesami. Już w pierwszych tygodniach nauki nauczyciele zauważają nierówny start dzieci. W niemal każdej klasie pierwszej są uczniowie, którzy mają duże trudności w nauce czytania i pisania.

Przyczyny tego stanu są różne. Jedną z nich są zaburzenia rozwoju psychoruchowego, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja). Zaburzenia te powstają na skutek fragmentarycznego opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych, głównie tych, które biorą udział w procesie czytania i pisania: słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, funkcji ruchowych i ich integracji.

Warto pamiętać, że dysleksja u dzieci może zaistnieć pomimo inteligencji w normie, dobrze funkcjonujących narządów zmysłów i właściwej opieki zarówno wychowawczej, jak  i dydaktycznej w domu i szkole.

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE I SPECJALNE

Konsultacje, porady, aspekty prawne dotyczące kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Porady dla rodziców dotyczące kształcenia integracyjnego i specjalnego.
 • Porady dla nauczycieli dotyczące pracy w klasie integracyjnej.
 • Kształcenie ucznia z niepełnosprawnością w świetle obowiązującego prawa.
 • Kontakty z instytucjami zajmującymi się edukacją i problemami dzieci z niepełnosprawnością.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane kształceniem integracyjnym i specjalnym. Chętnie udzielę fachowej porady, pomogę rozwiać wszelkie problemy związane z kształceniem integracyjnym i specjalnym, bazując na praktyce i doświadczeniu.

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacje w zakresie neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej.

Oferujemy Państwu konsultacje lekarskie z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie szeroko pojętej neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej.

dr n. med Magdalena Dudzińska - specjalista neurologii dziecięcej

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii gdzie prowadzi pełną diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego. 

lekarz medycyny Marzena Tomkiewicz-Porwoł - specjalista rehabilitacji medycznej / specjalista chorób wewnętrznych

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Specjalizuje się w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci w zakresie schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych.

FIZJOTERAPIA DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. 

Fizjoterapia polega na świadczeniu usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Obejmuje interakcję pomiędzy fizjoterapeutą, pacjentami, rodzinami i opiekunami w ramach procesu oceny potencjału czynności ruchowych i uzgadniania celów przy wykorzystaniu unikatowej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

W ramach fizjoterapii prowadzone są:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • ćwiczenia wzmacniające,
 • ćwiczenia korygujące wady postawy,
 • ćwiczenia stabilizujące wzmożone/obniżone napięcie mięśniowe,
 • ćwiczenia stymulujące poszczególne narządy ruchu,
 • ćwiczenia rozwijające wg Weroniki Sherborne,
 • terapia taktylna wg. S. Masgutowej,
 • ćwiczenia łączące  elementy terapii integracji sensomotorycznej – ćwiczenia wspomagające ruch/aktywność stymulujące układy zmysłów z dostosowaniem trudności zadań do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia,
 • ćwiczenia służące poprawie funkcjonowania centralnego układu nerwowego dziecka i mające wpływ na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej, językowej i poznawczej,
 • ćwiczenia równowagi i rejestracji ruchów ciała,
 • ćwiczenia dla dzieci z nadwrażliwością lub podwrażliwością - dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją,
 • leczenie ruchem – ćwiczenia o działaniu miejscowym, dotyczące miejsca gdzie zlokalizowane jest schorzenie, jak i ćwiczenia ogólnoustrojowe, gdzie do ćwiczeń wykorzystuje się zdrowe, nie objęte schorzeniem części ciała, powodując tym samym poprawę wydolności ogólnej, która ma ogromny wpływ na końcowy efekt leczenia,
 • różnego rodzaju techniki manualne, które w sposób mechaniczny działają m.in. na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, stawy.

OFERTA DLA DOROSŁYCH:

 • rehabilitacja ortopedyczna,
 • rehabilitacja neurologiczna,
 • rehabilitacja bólu kręgosłupa,
 • rehabilitacja schorzeń stawowych,
 • masaż tkanek głębokich,
 • techniki manualne.

KORYGOWANIE WAD POSTAWY

Wady postawy będące prawdziwą zmorą wśród schorzeń ortopedycznych XXI w. wynikają bezpośrednio z pracy niektórych mięśni, które się napinają lub skracają, inne wydłużają i stają się słabe. Źródłem tego są często nasze codzienne zajęcia, coraz mniej aktywny tryb życia, czy nadwaga i otyłość. 

Wszyscy przyjmujemy określone pozycje ciała, w których spędzamy dużo czasu. Jeśli jedna z tych pozycji wytrąca kręgosłup i stawy z ich normalnego zrównoważonego położenia, to jest to zaburzenie postawy. W takim przypadku mięśnie będą się dostosować niesymetrycznie (patrz przykłady powyżej), co w rezultacie doprowadzi do powstania wady postawy.

Jeżeli Twoje dziecko ma odstające łopatki, asymetrię ułożenia barków, garbi się, narzeka na bóle kręgosłupa, mięśni, nierównomiernie ściera podeszwy butów, niepokoi Cię to, jak chodzi lub sposób, w jaki ustawia stopy, bądź kolana, dostrzegasz deformacje kręgosłupa lub je podejrzewasz, obserwujesz krzywo przebiegającą linię kręgosłupa, brak symetrii talii, bądź nierówno ustawione biodra – to sygnał, że należy to sprawdzić u specjalisty (rehabilitanta medycznego, fizjoterapeuty).

Jeżeli dostrzegasz niepokojące objawy w postawie Twojego dziecka, takie jak:

 • zapadnięta klatka piersiowa,
 • krótsza kończyna,
 • zaokrąglenie pleców,
 • garb,
 • głowa nadmiernie wysunięta do przodu – zgłoś się do fizjoterapeuty.

Po prawidłowo postawionej diagnozie, czyli ocenie zaburzenia równowagi mięśni, leczenie wad postawy nie nastręcza większych problemów. 

Zazwyczaj skupiamy się na trzech głównych obszarach:

 • Mobilizacja stawów i uwalnianie krótkich, napiętych mięśni i tkanek miękkich;
 • Wzmocnienie dłuższych i słabszych mięśni dla wyrównania prawidłowego skorygowania postawy ciała;
 • Identyfikacja i zmiana stylu życia oraz czynników, które przyczyniają się do podstawowego problemu.

Dodatkowo masz pewność, że wszelkiego rodzaju działania związane z korekcją wad postawy i deformacji odbywają pod okiem fachowca. Proces jest systematycznie monitorowany, a Twoje dziecko poddawane jest korzystnej ruchowej aktywności. Należy przy tym pamiętać, że leczenie wad postawy to żmudny i zazwyczaj wieloletni proces, który wymaga samodyscypliny i zaangażowania przede wszystkim ze strony pacjenta.

KORYGUJEMY MIĘDZY INNYMI:

Skrzywienia kręgosłupa

 • plecy okrągłe – kifoza,
 • plecy wklęsłe – lordoza,
 • plecy okrągło-wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • postawa skoliotyczna, skolioza,

Wady kolan

 • kolana koślawe,
 • kolana szpotawe,

Wady klatki piersiowej

 • klatka piersiowa kurza (1),
 • klatka piersiowa szewska,
 • klatka piersiowa lejkowata 

Wady stóp

 • płaskostopie,
 • stopa płasko-koślawa,
 • stopa koślawa,
 • stopa szpotawa,
 • stopa końsko-szpotawa,
 • stopa wydrążona.

MASAŻE LECZNICZE

Masaż leczniczy to znany od tysiącleci bodziec fizykalny, który wywołuje bardzo korzystne zmiany w organizmie człowieka, zarówno bezpośrednio w masowanych tkankach, jak i na drodze odruchowej w całym układzie krążenia, nerwowym, ruchowym i pozostałych.

Wykorzystując techniki masażu klasycznego oraz techniki leczenia manualnego wykonujemy zabiegi lecznicze dostosowane do wskazań medycznych, które ustala lekarz prowadzący oraz ukierunkowane na uzyskanie pożądanego efektu terapeutycznego.

Masaże lecznicze przynoszą szczególnie korzystne efekty w leczeniu:

 • zespołów bólowych kręgosłupa (przeciążeniowych, dyskowych, psychogennych),
 • ograniczeń ruchomości (np. przy zablokowaniach stawów),
 • dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów w ciąży i po porodzie,
 • zaburzeń krążenia (np. przy niewydolności krążenia),
 • przewlekłych stanów zapalnych stawów, mięśni, ścięgien więzadeł i torebek stawowych,
 • chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych.

Masaże lecznicze to doskonała forma wsparcia rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ortopedycznej przy leczeniu bólów kręgosłupa i dyskopatii. Masaż leczniczy zalecany jest przede wszystkim w bólach kręgosłupa spowodowanych wadami postawy, siedzącym trybem życia, zmianami zwyrodnieniowymi, jak również jego przeciążeniami. Polecany jest przy wszelkiego rodzaju napięciach mięśniowych i usztywnieniach spowodowanych m.in. przewlekłym stresem. Uwzględniany jest ponadto jako niezbędny element terapii po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach (zmniejsza wtedy ból, obrzęk, przyspiesza wchłanianie wylewów, poprawia ukrwienie i odżywienie tkanek miękkich i wokół stawu oraz likwiduje przykurcze), przy uszkodzeniach mięśni ścięgien (likwiduje wysięk zapalny, zapobiega zrostom w obrębie mięśni, zapobiega ograniczeniom ruchomości w stawie), czy po uszkodzeniach nerwu obwodowego (usuwa w tym przypadku obrzęki, zapobiega przykurczom, usprawnia mięśnie podczas powrotu nerwu do sprawności). 

PORADY DIETETYKA

Nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego

Dietetyka – zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego, zasadami żywienia człowieka chorego, oceną stanu odżywiania, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobiegania chorobom zależnym od żywienia itp…

Dietetyka wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka i jest ściśle powiązana z  medycyną, farmakologią, chemią żywności, biologią i mikrobiologią, a także psychologią. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób. Dietetycy pomagają przede wszystkim rozwiązywać różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, począwszy od tego jak radzić sobie z nadwagą/niedowagą, a skończywszy na żywieniowym leczeniu wielu poważnych chorób. Obecnie praktycznie każda jednostka chorobowa wymaga stosowania określonych zaleceń dietetycznych.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest:

 • Wywiad zdrowotny oraz żywieniowy – ocena jakościowa diety, ocena stosowanej suplementacji,
 • Ocena diety,
 • Analiza składu i masy ciała,
 • Wykonywane są pomiary antropometryczne, analiza składu masy ciała za pomocą urządzenia wykorzystującego metodę BIA,
 • Ustalane są problemy z którymi zgłosił się pacjent,
 • Określana jest przyczyna, ustalane są cele terapii oraz metody dalszych działań,
 • Podczas pierwszego spotkania pacjent otrzymuje ogólne wskazówki żywieniowe,
 • Plan żywieniowy na dłuższy okres (7 – 14 – 30 dni) pacjent otrzymuje do tygodnia od pierwszej wizyty. Istnieje możliwość otrzymania diety drogą mailową. 

Przygotowanie do wizyty

Opisanie dotychczasowej diety

Przed pierwszą wizytą warto stworzyć listę spożytych produktów z przynajmniej jednego wybranego dnia. Dla lepszej analizy zalecamy jednak spisanie przynajmniej trzech dni. Przygotowując listę należy pamiętać, aby zapisać możliwie każdy spożyty produkt, w tym również wypite płyny (łącznie z wodą).

Oto przykład:

 • 12:00 jabłko, średnie
 • 12:40 kawa z mlekiem 3,2%, kubek
 • 14:00 czekolada mleczna z orzechami, 4 kostki

Jeżeli posiadacie Państwo aktualne (do 3 miesięcy) badania - morfologia, glukoza, profil lipidowy-cholesterol, tri glicerydy, LDL, HDL, profil tarczycowy, profil nerkowy, profil wątrobowy - prosimy o zabranie wyników badań ze sobą.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Omówienie aktualnie doświadczanego problemu, identyfikacja trudności pacjenta, którego problem dotyczy oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową…

Psycholog to specjalista, który korzystając z wiedzy dotyczącej mechanizmów ludzkiego funkcjonowania może dokładniej określić problem i podać możliwe sposoby jego rozwiązania. Psycholog posiada wiedzę i doświadczenie oraz dystans emocjonalny, którego brakuje najbliższym z naszego otoczenia, a którzy często lubią nam doradzać i decydować o tym, co i jak powinniśmy. Pierwsze spotkanie z psychologiem ma charakter konsultacyjny i jest punktem wyjścia do dalszych spotkań – doradczych, diagnostycznych bądź terapeutycznych. Podczas konsultacji wstępnej psycholog zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu z którym przyszliśmy, formułuje prognozę, pomaga wytyczyć kierunek i określi zalecenia do ewentualnej terapii. W wyniku konsultacji psycholog wskaże adekwatny do naszego problemu sposób dalszej pomocy:

 • Poradę lub psychoedukację,
 • Kompleksową diagnostykę psychologiczną,
 • Terapię indywidualną,
 • Terapię grupową,
 • Specjalistyczne konsultacje lekarskie np. neurologiczna, psychiatryczna…

Psycholog może także przekierować do innego specjalisty, jeżeli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem ważne, aby przynieść dokumenty zawierające wcześniejsze badania, opinie, które mogą uzupełnić obraz pacjenta – jeżeli takowe posiadamy.

Psycholog pomoże nam w sprawach dotyczących:

 • Zaburzeń zachowania dzieci – tych małych i tych trochę starszych,
 • Wychowania dzieci – małych i nastoletnich,
 • Relacji rodzinnych i osobistych,
 • Trudności w kontaktach z rodzicami, rodzeństwem,
 • Trudności szkolnych,
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami.
 • Problemów indywidualnych.

Czasem nie wystarczy sama konsultacja, porada i konieczna jest szczegółowa diagnostyka psychologiczna osoby, której problem dotyczy. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

MAMO, TATO - SZKOŁA ZA PASEM! –  całoroczny intensywny trening dla dzieci, które od września 2018 roku zaczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 • Trening koncentracji uwagi;
 • Trening kompetencji społecznych;
 • Elementy motoryki małej i grafomotoryki;
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowo-wyrazowej;
 • Doskonalenie logicznego myślenia i spostrzegawczości;
 • Doskonalenie pamięci;
 • Usprawnianie rachunku pamięciowego z wykorzystaniem konkretów;
 • Doskonalenie przetwarzania sensorycznego;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • Umacnianie poczucia własnej wartości i wiary w szkolne możliwości;
 • Doskonalenie samodzielności i planowania.

Trening dla przyszłych pierwszoklasistów to systematyczne, intensywne ćwiczenia ułatwiające start szkolny. 

Zajęcia odbywać się będą 1 – 2 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program dostosowany do możliwości psychofizycznych i potrzeb.
Proponujemy zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiem,  terapeutą SI.
Zajęcia zaczynają się kwalifikacją dziecka – po rozpoznaniu potrzeb - do poszczególnych specjalistów,  a kończą rozmową z rodzicami - podsumowaniem.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 60 minut
Cena:

 • 1 x w tygodniu 70,00 zł
 • 2 x w tygodniu 50,00 zł

TO MY – ODKRYWCY! –  KREATYWNOŚĆ I DZIAŁANIE - zajęcia ogólnorozwojowo – poznawcze, rozwijające i wspomagające rozwój  dla dzieci w wieku przedszkolnym.

POZNAWANIE ŚWIATA ZA POMOCĄ ZMYSŁÓW

 • Odkrywanie i poznawanie świata za pomocą wszystkich swoich zmysłów;
 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Ćwiczenie wyobraźni;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań dostosowanych do wieku;
 • Oddziaływanie na funkcje słuchowo – wzrokowo- ruchowe stymulując ich harmonijny rozwój;
 • Zabawy ruchowe połączone z muzyką;
 • Ćwiczenia logorytmiczne uwrażliwiające  na muzykę i dźwięk, 
 • Koordynowanie pracy trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego;
 • Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości; 
 • Doskonalenie koncentracji uwagi;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Doskonalenie społecznego rozwoju biorącego w zajęciach dziecka. 

Regularny udział w zajęciach rozwija zmysły, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, zapewnia prawidłowy rozwój i przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania wśród rówieśników.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 2 grupy wiekowe: 2-3 i 4-6 lat.
Zachęcamy do ubrania strojów umożliwiających swobodne poruszanie, a dodatkowo przygotować ubranie na zmianę i napoje. 

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 60 minut
Cena: 50,00 zł

BAJKOLANDIA DLA NAJMŁODSZYCH  - MOWA I KOMUNIKACJA - zajęcia wspomagające rozwój  dla dzieci w wieku przedszkolnym.

SŁUCHAMY I MÓWIMY

 • Zabawy czytelnicze z wykorzystaniem bajek znanych i lubianych mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • Ćwiczenie wyobraźni;
 • Ćwiczenie uważnego słuchania i koncentracji uwagi;
 • Doskonalenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej;
 • Rozwijanie i doskonalenie mowy, i komunikacji;
 • Ćwiczenia rozumienia, kojarzenia i logicznego myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności budowania krótkich wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
 • Rozwijanie umiejętności do chętnego, spontanicznego wypowiadania się na wybrany temat;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań dostosowanych do wieku;
 • Elementy motoryki małej;
 • Zabawy ruchowe.

Zajęcia odbywać się będą indywidualnie lub w 2 – 4 osobowych grupach w zależności od ilości chętnych. Dla każdego dziecka bądź grupy dzieci tworzymy indywidualny program  dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości. Proponujemy zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem, terapeutą ręki, specjalistą w zakresie logorytmiki. 

Rodzaj zajęć: indywidualne bądź grupowe
Czas trwania: 60 minut
Cena:

 • indywidualne 70,00 zł
 • grupowe 50,00 zł

MAMO, TATO – SMACZNE! -  zajęcia dla dzieci z neofobią żywieniową, przejawiającą się w postaci sensorycznej awersji pokarmowej – dziecko nie tylko boi się nowych produktów, zapachów i smaków, ale także samego wyglądu, tekstury czy konsystencji. 

ZAJĘCIA DLA NASZYCH NIEJADKÓW

 • Poznawanie różnych produktów, ich konsystencji, zapachów i smaków;
 • Poznawanie wyglądu, zapachu, kształtu warzyw i owoców;
 • Poznawanie odgłosów towarzyszących jedzeniu, wydawanych podczas połykania, gryzienia;
 • Eliminowanie nadwrażliwości na dotyk, zapach, również dźwięk;
 • Eliminowanie napięcia, jakie towarzyszy posiłkom i jest kolejnym czynnikiem   skłaniającym dzieci do unikania sytuacji związanych z jedzeniem, szczególnie tego, co nowe i nieznane;
 • Przedstawianie dziecku jedzenia jako formy zabawy - dotykanie jedzenia, lepienie z niego różnych form podczas przygotowywania;
 • Nauka estetycznego nakrywania stołu do posiłków; 
 • ABC prawidłowego zachowania przy stole.
 • Zajęcia zaczynają się wstępną konsultacją – spokojną rozmową z rodzicami, przeprowadzeniem pełnego wywiadu oraz wyjaśnieniem założeń zajęć i zasad jego wdrażania, co stwarza możliwość poznania dziecka, ocenę stopnia nasilenia problemu i dopasowania dalszych działań do jego potrzeb i możliwości. 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są indywidualnie lub w 2-4 osobowych grupach w zależności od indywidualnych potrzeb i stopnia nasilenia problemu. 

Rodzaj zajęć: indywidualne bądź grupowe
Czas trwania: 60 minut
Cena:

 • indywidualne 90,00 zł
 • grupowe 60,00 zł

KLUB RÓWNYCH KUMPLI – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - zajęcia dla dzieci i młodzieży  z deficytami komunikacji społecznej, kierowane są do dzieci nieśmiałych, agresywnych oraz takich, które mają trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia polecane są także dzieciom z Zespołem Aspergera, z autyzmem oraz z deficytami neurorozwojowymi.

 • Analiza trudności w kontaktach interpersonalnych, i wskazanie tych, które zaburzają społeczne przystosowanie dziecka;
 • Minimalizowanie  napięć, które pojawiają się w różnych sytuacjach społecznych;
 • Budowanie pozytywnych relacji i spędzania czasu w grupie;
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych;
 • Modyfikowanie zachowań na aprobowane społecznie;
 • Nauka współpracy w grupie;
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • Rozwijanie umiejętności przestrzeganie obowiązujących w danej sytuacji zasad i norm;
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami – odreagowanie napięć emocjonalnych, agresja, zachowania autostymulacyjne, napady złości;
 • Nauka rozpoznawania emocji i potrzeb, rozumienie odczuć i emocji własnych oraz innych ludzi, radzenie sobie ze zmianami związanymi z wiekiem adolescencji;
 • Odgrywanie scen imitujących realne, trudne sytuacje.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH odbywa się w małych grupach i jest dostosowany do potrzeb dzieci w nim uczestniczących. Program obejmuje naukę:

 • zawieranie znajomości,
 • radzenie sobie w miejscach publicznych,
 • słuchanie i zadawanie pytań,
 • inicjowania i podtrzymywania rozmowy,
 • reagowania na krytykę oraz przegraną,
 • radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania).

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 60 minut
Cena: 60,00 zł

KLUB SKRZATA –  SAMODZIELNOŚĆ I ROZWÓJ - zajęcia ogólnorozwojowo – poznawcze, rozwijające i wspomagające rozwój  dla dzieci do 3 roku życia.

POZNAJĘ ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

 • Odkrywanie i poznawanie świata, i najbliższego otoczenia;
 • Rozwijanie i wspieranie samodzielności;
 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami;
 • Nauka współpracy w grupie;
 • Ćwiczenia uważnego słuchania i wykonywania poleceń;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Doskonalenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej;
 • Rozwijanie i doskonalenie mowy, i komunikacji;
 • Rozwijanie umiejętności do chętnego, spontanicznego wypowiadania się na wybrany temat;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań dostosowanych do wieku;
 • Ćwiczenia rozumienia, kojarzenia i logicznego myślenia;
 • Doskonalenie motoryki dużej i małej;
 • Ćwiczenie ruchowe;

Zajęcia odbywać się będą indywidualnie lub w 2 – 4 osobowych grupach w zależności od ilości chętnych. Dla każdego dziecka bądź grupy dzieci tworzymy indywidualny program  dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości.

Rodzaj zajęć: indywidualne bądź grupowe
Czas trwania: 60 minut
Cena:

 • indywidualne 70,00 zł
 • grupowe 50,00 zł

W przypadku dzieci najmłodszych proponujemy zajęcia dla dzieci  i rodziców, którzy chcą wspólnie spędzić czas i rozwijać umiejętności swoich pociech poprzez zabawę oraz wymieniać się doświadczeniami, jak radzić sobie w codziennych nie zawsze łatwych sytuacjach.

INFORMACJE I ZAPISY w naszym centrum oraz pod numerem telefonu 668103446

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności