Wybierz kompetencje i doświadczenie

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WIELOKIERUNKOWA STYMULACJA ROZWOJU

Kompleksowa, wielokierunkowa stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia - dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, dzieci przewlekle chore, z afazją, z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, z opóźnieniem rozwoju, opóźnieniem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia dostosowana do potrzeb rodziców i dzieci, stworzenie i realizacja indywidualnych programów wspomagających funkcjonowanie dziecka.

  • Wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 7 r.ż. - wczesne wspomaganie rozwoju) oraz w czasie trwania nauki w szkole.
  • Podmiotem  wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia  genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.
  • Wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
  • Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka i realizowane w trzech określonych obszarach tematycznych:
    • poznawanie i rozumienie siebie i świata,
    • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
    • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i budowanie systemu wartości,

Odpowiedni dobór ćwiczeń wydobywa potencjał intelektualny dziecka i wszechstronnie go rozwija.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności